Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
98 10/15/2018 УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР НА ОБЕКТ: „Южен обходен канал дъждовни води, ул. Тракия, гр. Любимец“ Closed 00604-2018-0023
97 10/4/2018 „Изграждане на горски път, започващ от отдел 197, подотдел п, до местността "Малкото гробе", преминаващ през отдели 197 и 198 и завършващ до Паунова чешма в отделот205, подотдел х. Изграждане на горски път, започващ от отдел 240, подотдел а, до местността "Белите брегчета", преминаващ през поземления фонд на север от отдели 241 и 242, допира седо отдел 244 и завършващ до язовира в отдел 242, подотдел а. Поддръжка на лесокултурни прегради и създаване, подобряване и поддръжка на минерализовани ивици в община Любимец“ - Части: "Хидротехничекка" по ПРСР 2014-2020. Closed -
96 10/1/2018 „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ” Closed 00604-2018-0022
95 9/27/2018 „ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ „РАЙ“ ГРАД ЛЮБИМЕЦ И ФИЛИАЛИ, ДЕТСКА ЯСЛА И ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ“ Closed 00604-2018-0021
88 9/19/2018 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ / СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация, гр. Любимец, общ. Любимец, обл. Хасково” Closed 00604-2018-0020