Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
111 3/1/2019 Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР: Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строителство на обект: „Реконструкция на улици и благоустрояване междублокови пространства (тротоари, бордюри и пътни настилки) в гр. Любимец, област Хасково” Opened -
110 2/28/2019 „Доставка чрез покупка на употребяван мултифункционален автомобил за миене на улици и зимно поддържане, за подпомагане функционирането на дейност „Чистота и благоустройство“ към община Любимец”, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП. Assigned 9086323
109 2/27/2019 ИНЖЕНЕРИНГ на обект: "Реконструкция, паркоустройство и благоустройство на пешеходна зона, площадно и парково пространство” находящи се в УПИ XXIV - за парк в кв.57б и УПИ ХХХVІ - за обществено хранене, магазини и обществени сгради, в кв. 57, гр. Любимец" Closed 00604-2019-0003
108 2/26/2019 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ / СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „Сграда - „Младежки център”, находяща се в гр. Любимец, общ. Любимец, обл. Хасково” Closed 00604-2019-0002
107 2/25/2019 „Изпълнение на строително – монтажни/ строително – ремонтни работи на обект: „ Благоустрояване на дворно пространство и ремонт на физкултурен салон № 2 на Средно училище „ Желязко Терпешев“ Terminated 00604-2019-0001