Регистър на разпоредителните сделки с имоти

Сделки
Дата Акт Местоположение / Вид на имота Начин на разпореждане
4.4.2024 5913 / 1.2.2024 Любимец Квартал: 72 УПИ: VII - 1107 Номер: Улица: Цар Освободител №8 №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Поземлен имот с идентификатор №:
• УПИ (360 кв.м.)
Решение на общинския съвет
18.9.2023 5829 / 9.5.2023 Любимец Квартал: УПИ: Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Местност "Любимец" Поземлен имот с идентификатор №: 44570.233.102 (четиридесет и четири хиляди петстотин и седемдесет, точка, двеста тридесет и три, точка, сто и две)
• ПИ (3984 кв.м.) • ПИ (3984 кв.м.)
Публичен търг
18.9.2023 5830 / 9.5.2023 Любимец Квартал: УПИ: Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Местност "Любимец" Поземлен имот с идентификатор №: 44570.233.103 (четиредесет и четири хиляди петстотин и седемдесет, точка, двеста тридесет и три, точка, сто и три)
• ПИ (318 кв.м.) • ПИ (318 кв.м.)
Публичен търг