Register of Property Disposition Deals

Deals
Date Act Location / Property Type Disposition manner
8/24/2023 5848 / 6/16/2023 Любимец Кв: 166 УПИ: XXII Общ.
• УПИ (309 кв.м.)
Публичен търг
8/2/2023 5835 / 5/17/2023 Любимец Кв: 204 УПИ: XXI - 2400,3026,3027,2388,2327, ПИ №3027
• ПИ (120 кв.м.)
Решение на общинския съвет
8/2/2023 5834 / 5/17/2023 Любимец Кв: 204 УПИ: XXI-2400,3026,3027,2388,2327, ПИ №3026
• ПИ (344 кв.м.)
Решение на общинския съвет
5/19/2023 5818 / 4/20/2023 Васково Местност: местност "Зафирова могила" Поземлен имот с идентификатор №: 10286.49.46 (десет хиляди двеста осемдесет и шест, точка, четиридесет и девет, точка, четиридесет и шест)
• Земеделска земя (15680 кв.м.)
Публичен търг
5/11/2023 5776 / 2/20/2023 Малко градище Кв: 56 УПИ: I - 716
• Част от УПИ (43 кв.м.)
Решение на общинския съвет