Register of Property Disposition Deals

Deals
Date Act Location / Property Type Disposition manner
3/14/2022 5592 / 1/14/2022 Любимец Кв: 167 УПИ: III-ОбнС
• УПИ (415 кв.м.)
Решение на общинския съвет
2/22/2022 5556 / 10/11/2021 Любимец Кв: 85а УПИ: І-за търговски нужди Улица: П.Р.Славейков
• УПИ (148 кв.м.)
Решение на общинския съвет
1/31/2022 5590 / 12/8/2021 Любимец Кв: 215 УПИ: XXVIII - "За стопанска дейност и КОО" Улица: "Одрин" №69
• УПИ (1037 кв.м.)
Публичен търг
12/15/2021 5478 / 4/12/2021 Георги Добрево Местност: Местност "Кайряка" Поземлен имот с идентификатор №: 14787.161.535 (четиринадесет хиляди седемстотин осемдесет и седем точка, сто шестдесет и едно точка, петстотин тридесет и пет)
• ПИ (37863 кв.м.) • ПИ (37863 кв.м.)
Публичен търг