Register of Ownership Acts

Ownership type
Act number
Date created
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Locality
Address
Property type
Street number
Block number
Entrance number
Acts
Act Ownership Type Location / Property Type Granted Rights
5315 / 3/17/2020 Частна общинска собственост Йерусалимово Местност: няма данни за местност, съгласно скица № 15 - 105145-03.02.2020г. на Служба по Геодезия, картография и кадастър - гр. Хасково Поземлен имот с идентификатор №: 34014.172.436 (тридесет и четири нула четиринадесет точка, сто седемдесет и две точка, четиристотин тридесет и шест)
• Земеделска земя (654 кв.м.)
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
5314 / 3/17/2020 Публична общинска собственост Оряхово Местност: няма данни за местност, съгласно скица № 15-240000 / 10.03.2020 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Хасково Поземлен имот с идентификатор №: 54033.120.76 (петдесет и четири нула тридесет и три точка, сто и двадесет точка, седемдесет и шест)
• Земеделска земя (22366 кв.м.)
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
5313 / 3/17/2020 Публична общинска собственост Оряхово Местност: Няма данни за местност, съгласно скица №15-240003-10.03.2020г. на Служба по Геодезия, картография и кадастър - гр. Хасково Поземлен имот с идентификатор №: 54033.156.750 (петдесет и четири нула тридесет и три точка, сто петдесет и шест точка, седемстотин и петдесет)
• Земеделска земя (145 кв.м.)
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
5312 / 3/17/2020 Публична общинска собственост Оряхово Местност: няма данни за местност съгласно скица № 15-239995 / 10.03.2020 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Хасково Поземлен имот с идентификатор №: 54033.146.70 (петдесет и четири нула тридесет и три точка, сто четиридесет и шест точка, седемдесет)
• Земеделска земя (136586 кв.м.)
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
5311 / 3/17/2020 Публична общинска собственост Георги Добрево Местност: няма данни за местност съгласно скица № 15-239993-10.03.2020г. на Служба по Геодезия, картография и кадастър - гр. Хасково Поземлен имот с идентификатор №: 14787.102.552 (четиринадест хиляди седемстотин осемдесет и седем точка, сто и две точка, петстотин петдесет и две)
• Земеделска земя (7540 кв.м.)
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ