Register of Ownership Acts

Ownership type
Act number
Date created
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Locality
Address
Property type
Street number
Block number
Entrance number
Acts
Act Ownership Type Location / Property Type Granted Rights
5379 / 7/3/2020 Частна общинска собственост Лозен Местност: местност "Еловица" Поземлен имот с идентификатор №: 44077.94.98 (четиридесет и четири нула седемдесет и седем точка, деветдесет и четири точка, деветдесет и осем)
• Земеделска земя (1500 кв.м.)
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
5378 / 7/3/2020 Частна общинска собственост Лозен Местност: местност "Юртищата" Поземлен имот с идентификатор №: 44077.85.10 (четиридесе и четири нула седемдесет и седем точка, осемдесет и пет точка, десет)
• Земеделска земя (1071 кв.м.)
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
5377 / 7/3/2020 Частна общинска собственост Лозен Местност: Местност "Под бента" Поземлен имот с идентификатор №: 44077.69.27 (четиридесет и четири нула седемдесет и седем точка, шестдесет и девет точка, двадесет и седем)
• Земеделска земя (1900 кв.м.)
Община Любимец
5376 / 7/3/2020 Частна общинска собственост Лозен Местност: местност "Абрашева могила" Поземлен имот с идентификатор №: 44077.69.22 (четиридесет и четири нула седемдесет и седем точка, шестдесет и девет точка, двадесет и две)
• Земеделска земя (2178 кв.м.)
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
5375 / 7/3/2020 Частна общинска собственост Лозен Местност: Местност "Кой бунар" Поземлен имот с идентификатор №: 44077.23.1 (четиридесет и четири нула седемдесет и седем точка, двадесет и три точка, едно)
• Земеделска земя (4395 кв.м.)
Община Любимец