Register of Ownership Acts

Ownership type
Act number
Date created
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Locality
Address
Property type
Street number
Block number
Entrance number
Acts
Act Ownership Type Location / Property Type Granted Rights
5391 / 8/6/2020 Публична общинска собственост Малко градище Местност: местност "Стойковия завои" Поземлен имот с идентификатор №: 46574.69.8 (четиридесет и шест петстотин седемдесет и четири точка, шестдесет и девет точка, осем)
• Земеделска земя (426 кв.м.)
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
5390 / 7/23/2020 Публична общинска собственост Оряхово Местност: с. Оряхово, Местност: "Каратопрак" Поземлен имот с идентификатор №: 54033.156.751 (петдесет и четири нула тридесет и три точка, сто петдесет и шест точка, седемстотин петдесет и едно)
• Земеделска земя (7187 кв.м.)
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
5389 / 7/23/2020 Публична общинска собственост Оряхово Местност: с. Оряхово, Местност: "Топалов Кайряк" Поземлен имот с идентификатор №: 54033.103.448 (петдесет и четири нула тридесет и три точка, сто и три точка, четиристотин четиридесет и осем)
• Земеделска земя (8806 кв.м.)
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
5388 / 7/10/2020 Частна общинска собственост Любимец Местност: гр. Любимец, Местност "Любимец" Поземлен имот с идентификатор №: 44570.236.168 (четиридесет и четири хиляди петстотин и седемдесет точка, двеста тридесет и шест точка, сто шестдесет и осем)
• Земеделска земя (10066 кв.м.)
Община Любимец
5387 / 7/10/2020 Частна общинска собственост Малко градище Поземлен имот с идентификатор №: 46574.70.755 (четиридесет и шест хиляди петстотин седемдесет и четири точка, седемдесет точка, седемстотин петдесет и пет)
• Горска територия (11525 кв.м.)
Община Любимец