Register of Ownership Acts

Ownership type
Act number
Date created
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Locality
Address
Property type
Street number
Block number
Entrance number
Acts
Act Ownership Type Location / Property Type Granted Rights
4889 / 10/1/2018 Публична общинска собственост Георги Добрево Номер: Имот с идентификатор 14787.143.497 Местност: няма данни за местност, съгласно скица № 15-695901-28.09.2018г. на Служба по геодезия, картография и кадастър - гр.Хасково
• ПИ (18 кв.м.)
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
4888 / 8/23/2018 Частна общинска собственост Йерусалимово Номер: Имот с идентификатор 34014.172.493 Местност: няма данни за местност съгласно скица № 15-554500-07.08.2018г. на Служба по геодезия, картография и кадастър - гр.Хасково
• Земеделска земя (2335 кв.м.)
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
4887 / 8/23/2018 Частна общинска собственост Йерусалимово Номер: Имот с идентификатор 34014.172.492 Местност: няма данни за местност съгласно скица № 15-554463- 07.08.2018г. на Служба по геодезия, картография и кадастър - гр.Хасково
• Земеделска земя (3708 кв.м.)
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
4886 / 7/30/2018 Частна общинска собственост Любимец Квартал: 63 УПИ: ХХVІІ-1406 Улица: "Черно море"
• Част от УПИ (193 кв.м.)
Община Любимец
4885 / 7/30/2018 Частна общинска собственост Любимец Квартал: 63 УПИ: ХХVІ-1406 Улица: "Черно море"
• Част от УПИ (66 кв.м.)
Община Любимец